Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STAROS

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden, inclusief de in artikel (3.4) bedoelde  “Staros werkwijze”, zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Staros, gevestigd te Nieuwegein (hierna te noemen: Staros). De andere in offertes, leveranties en/of werkzaamheden betrokken partij wordt hierna de Klant genoemd.

Alle van deze voorwaardenafwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

Voorwaarden, waarvan een Klant zich bedient, wijken ongeacht andersluidende bepaling in die voorwaarden, steeds voor deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal. In geval van afwijking bij eventuele vertalingen, blijft steeds uitsluitend de oorspronkelijke Nederlandse versie beslissend.

 

Artikel 2 Offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd of als deze is vervat in een door de Klant ter aanvaarding te ondertekenen opdrachtformulier.

De door Staros gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Staros is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Staros daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Staros anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Staros niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 Overeenkomst

Staros is slechts gehouden aan het geen schriftelijk is overeengekomen.

Documentatie (bijvoorbeeld drukwerk, catalogi, afbeeldingen, prijslijsten, mailings, E-mails, website en dergelijke) zijn voor Staros nimmer bindend.

Indien de Klant een product bestelt dat niet meer nieuw geproduceerd wordt, zal Staros zijn best doen het product alsnog voor de Klant te bemachtigen, maar Staros is niet gehouden tot meer dan daartoe redelijkerwijs haalbaar is.

Reparaties vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats volgens de “Staros werkwijze”.

Indien Staros meent aan de kredietwaardigheid van de Klant te mogen twijfelen, kan Staros zijn verplichtingen opschorten en van de Klant verlangen dat die Staroseerst genoegzame zekerheid biedt. Voldoet de Klant daar niet aan, dan is Staros vrij de opdracht onder verplichtingen van zijn kant terug te geven.

Indien Staros voor de Klant een zaak of onderdeel daarvan wegdoet, is de Klant de daarmee gemoeide milieukosten verschuldigd.

Bij tussentijdse annulering van een overkomst is de Klant alle reeds door Staros gemaakte kosten aan hem verschuldigd, eventuele voorbereidingskosten daarin begrepen, zulks door Staros te verhogen, in geval van onrechtvaardige opzegging door de Klant, met 35% van de overeengekomen prijs.

Staros is gerechtigd zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden – geheel of gedeeltelijk – door derden te laten uitvoeren, dit alles zonder kennisgeving aan de Klant.

Door vervanging van, zaken bij werkzaamheden door Staros en/of door Staros ingeschakelde derden, worden de oorspronkelijke zaken eigendom van Staros.

 

Artikel 4 Prijzen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven, in Nederlandse valuta (€, euro’s) uitgedrukt.

Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere taxen, accijnzen of heffingen van overheidswege opgelegd.

Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief kosten van verzending of transport.

Overeengekomen prijzen zijn slechts bindend, voor zover het de eigen prijzen van Staros betreft. Alle wijziging in prijzen en tarieven van derden, waartoe ook overheidstarieven zijn te rekenen, mogen steeds door Staros aan de Klant doorberekend worden.

Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Klant. Meer- of minderwerk kan aanleiding geven tot prijswijziging.

 

Artikel 5 Levering

Levering zal, tenzij anders overeengekomen, geschieden “af bedrijf” Staros. Alle risico voor zaken gaat dadelijk bij levering op de Klant. Alle transport van zaken is voor rekening en risico van de Klant.

Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Staros is nimmer aansprakelijk voor termijnoverschrijding. Die is toe te rekenen aan derden van wie Staros afhankelijk is, dan wel die aan de Klant is toe te rekenen.

Indien de Klant de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor rekening van de Klant en risico van de Klant ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen is de Klant (opslag)kosten aan Staros verschuldigd.

Staros behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al zijn geleverde zaken de eigendom voor, totdat al het verschuldigde (eventuele rente en kosten inbegrepen), volledig is voldaan.

Staros behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de prijs voor werkzaamheden over alle zijn daartoe door de Klant ter hand gestelde zaken het retentierecht voor, totdat al het verschuldigde, eventuele rente en kosten inbegrepen, volledig is voldaan.

 

Artikel 6 Betalingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is betaling, zonder korting op verrekening, á contant, bij aflevering verschuldigd.

Betaling op rekening dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

Staros is gerechtigd orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, in zulke gedeelten te factureren.4. Staros is steeds gerechtigd een voorschotbetaling of een zekerheid vooraf anderszins te bedingen.

Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn is de Klant zonder nadere in gebrekenstelling in verzuim. Bij liquidatie, beslag, surseance van betaling of faillissement van de Klant, alsook bij overname van diens bedrijf door een derde, vervalt een overeengekomen betalingstermijn en treedt dadelijk verzuim in.

In geval van verzuim wordt de Klant dadelijk over het openstaande bedrag wettelijk rente, verhoogd met twee procentpunten, verschuldigd. Alle kosten die Starosmaakt ter inning van zijn vordering maken deel uit van zijn vordering. Bij verzuim van de Klant is Staros gerechtigd alle lopende overeenkomsten met de Klant te ontbinden, ook die overeenkomsten waarin het verzuim zich niet voordoet.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van hem aan te rekenen grove fouten is Staros nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard ook, direct of indirect, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, zowel bij de Klant als bij derden.

De aansprakelijkheid van Staros voor aan de Klant geleverde zaken gaat nimmer verder dan Staros op zijn voorschakel(s) kan verhalen.

Staros is nimmer aansprakelijk voor schaden of waardeverlies ontstaan door het ondeskundig, dan wel met de gebruiksaanwijzing strijdig, gebruik van zaken. Onder ondeskundig gebruik is mede verstaan gebruik van zaken in samenhang met daarvoor niet geschikte apparatuur of programmatuur, alsook gebruik strijdig met door of vanwege Staros gegeven aanwijzingen.

Staros is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies of beschadiging van data (alle vormen van programmatuur daarin inbegrepen) die op of in de bij Staros ter hand gestelde zaken is opgeslagen. De Klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van een volledige backup.

Voor zoveel Staros niet tegenstaande het hiervoor bepaalde voor schade aansprakelijk is, zal deze schade, gevolgschade inbegrepen, nimmer meer bedragen dan drie maal het bedrag van de offerte voor de werkzaamheden waarvoor aansprakelijkheid is ontstaan.

 

Artikel 8 Reclames

De Klant is gehouden de zaken bij levering dadelijk op zichtbare gebreken te controleren. Geconstateerde gebreken dienen dadelijk aan Staros medegedeeld te worden. Nadien is Staros voor zulke gebreken niet aansprakelijk. Alle aanspraken wegens bij levering niet zichtbare gebreken vervallen zo zij niet binnen acht dagen na levering schriftelijk ter kennis van Staros zijn gebracht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Staros in staat is adequaat te reageren.

Alle aanspraken wegens gebreken vervallen, indien Staros niet behoorlijk in de gelegenheid is gesteld één en ander te controleren en indien nodig in orde te brengen.

Reclames op facturen vervallen indien zij niet schriftelijk bij Staros zijn ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur.

Retourzending kan enkel geschieden franco bedrijf Staros en voor risico van de Klant na schriftelijke toestemming tot retourzending van Staros. Aan deze toestemming kunnen door de Klant geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

 

Artikel 9 Garantie

Tenzij anders afgesproken verleent Staros voor door haar geleverde zaken slechts die garantie die zij van haar voorschakel kan betrekken. Geen garantie wordt gegeven op software.

Voor reparaties geeft Staros geen andere garantie dan bij het aangaan van de reparatieovereenkomst bepaald. Niettemin is Staros gerechtigd bij aflevering van de gerepareerd zaak garantie alsnog te verminderen of uit te sluiten op grond van de tijdens de reparatie gebleken staat en/of ouderdom van de gerepareerde zaak.

Aanvaarding van een reparatieopdracht impliceert op zich nog geen enkele garantie.

 

Artikel 10 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Staros is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Staros het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Staros en zijn Klant is Nederlands recht van toepassing.

De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing.


Bedrijfsgegevens

V.O.F. Staros

Gelderlandhaven 2R

3433PG Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6060443

Fax. +31 (0)30-6063075

info@staros.nl

www.staros.nl

IBAN:     NL03RABO0113427824

BIC:        RABONL2U

BTW nr.   NL856541229B01

KvK nr.    66412374